312 

เอกสารดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง 

 

1  Downloads Library คำขอกู้ยืม(ทป.1 ฉบับ พ.ศ. 2562)
2  Downloads Library

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สำหรับผู้กู้) และ
(สำหรับผู้ค้ำประกัน)

3  Downloads Library แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน
เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
4  Downloads Library บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
พร้อมรายชื่อผู้ค้ำประกัน (ตามแบบ สป.-สท.)
5  Downloads Library รายงานผลตรวจสอบคำขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562 จำแนกตามตำแหน่ง 
6  Downloads Library แบบสอบถามความพอใจของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562
7  Downloads Library  ข้อบังคับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 

 

โปรแกรมคำนวน

 

การตดตอ

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir