โครงการจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการมีการจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นจำนวนมาก แต่ส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีผลให้ ก.ค.ศ.ไม่สามารถพิจารณาคำขอได้โดยเร็ว ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำและการพิจารณาคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปโดยเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์
กำหนดข้อมูลเอกสารหลักฐานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการต้องจัดส่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกอบคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir