ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประจำปี
การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยกรอกข้อมูลตามแบบ
ผ่าน URL 
http://rpm57.otepc.go.th และส่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีนั้น

         บัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว จึงขอความกรุณาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ดำเนินการกรอกข้อมูล URL http://rpm57.otepc.go.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ม.ค. 59

         ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใดที่ได้กรอกข้อมูลผ่าน URL ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแบบกรอกข้อมูลในบางส่วน จึงขอให้ได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ว่าได้ดำเนินการครบถ้วน
แล้วหรือไม่ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir