1

2

3

4

5

6

7

8

 

ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

1. การจัดทำและพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตราฐาน และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    - กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วย อำนาจลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดเงินเดือน

     กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ฯ 2549

     คำสั่ง คสช. ที่ 10 (2559)

     คำสั่ง คสช. ที่ 11( 2559)

     คำสั่ง คสช. ที่ 16 (2560)

     คำสั่ง คสช. ที่ 19 (2560)

     คำสั่ง คสช. ที่ 38 (2559)

     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557

     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 

2. การตั้ง ก.ค.ศ และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการและอนุกรรมการอื่น เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

    - การตั้ง ก.ค.ศ.

    - การตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งใน ส่วนราชการ

    - การตั้ง ก.ค.ศ และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการและอนุกรรมการอื่น เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

      

 

3. การกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

     -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

   

 

4. การรับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     - การรับรองคุณวุฒิในประเทศเพื่อปรโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       ว31/2560

       ว21/2556

       บัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

       บัญชีอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

     

 

5. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชครู

   - เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู/การจัดสรรเงินทุน 

      จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

      พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

      ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

     

 

6. การดำเนินการพิจารณาคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฎิรูปการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบันทึกผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (Logbook Teacher))

     ว20/2560 

     ว21/2560 

     ว22/2560 

  คู่มือการประเมินฯ

     สพฐ. 

     สอศ. 

     กศน. 

    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

    สคบศ 

    โปรแกรม Logbook Teacher 

 

 

 

ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

การวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน (เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.)

 

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒            การจัดและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

 

๑. การจัดทำและพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน และเงื่อนไข

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน

   

๑.   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ     ร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจ

     การลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน      หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ….

๒.   นำร่างเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ       เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา     กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล     ของข้าราชการครูและบุคลากร     ทางการศึกษา

๓.   นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

๔.   ทำหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี

     เพื่อขออนุญาตนำร่างกฎ ก.ค.ศ.      ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

๕.   ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      เพื่อให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี       เพื่อพิจารณา

๖.   สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      นำร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว พร้อมเอกสาร       ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อที่ประชุม     คณะรัฐมนตรี

๗.   คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

     ในหลักการและจัดส่งให้สำนักงาน     คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบแก้ไข

๘.   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.

     ที่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว      เพื่อไปอธิบายชี้แจงเพิ่มเติม

๙.   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

     ส่งร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว

     ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ยืนยัน

 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบ    ข้าราชการครูและ    บุคลากรทางการศึกษา    พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

   ที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา

   ความสงบแห่งชาติ

   ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่    ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙,

   ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่    ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙,    ที่ ๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙,    ที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐,

   ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่    ๓ เมษายน ๒๕๖๐

๓. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   ได้แก่ พระราชบัญญัติ   ระเบียบข้าราชการ   พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑,    กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย   อำนาจการลงโทษ   ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน    หรือลดขั้นเงินเดือน    พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

     กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ

ลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

 

 

๑๐. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ยืนยันร่าง

     กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว ไปยังสำนักงาน     คณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่าง

     กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว

๑๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     ลงนามในกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว

๑๓. ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๔. เผยแพร่กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว

     ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน      ก.ค.ศ. และแจ้งเวียนส่วนราชการ

     ที่เกี่ยวข้อง

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒. การตั้ง ก.ค.ศ. และ

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.

ตั้งในส่วนราชการและอนุกรรมการอื่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

- การตั้ง ก.ค.ศ.

 

 

 

๑. ศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติระเบียบ

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

    ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล    ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง

    การศึกษา กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย

    หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการ    ดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง    ของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.     ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ข้อมูลสนับสนุน

การดำเนินงาน

๑. พระราชบัญญัติ    ระเบียบข้าราชการคร

    และบุคลากรทาง

    การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗     และที่แก้ไขเพิ่มเติม     มาตรา ๗

๒. คำสั่งหัวหน้า

    คณะรักษาความสงบ    แห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐     ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

 

 

๒. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ    ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ให้รัฐมนตรีว่าการ    กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา

๓. จัดทำประกาศเรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ    ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.

๔. นำเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

    ใน ก.ค.ศ. ต่อ ก.ค.ศ. เพื่อทราบ

    แจ้งกรรมการใน ก.ค.ศ. เพื่อทราบ

    เรื่อง การบริหาร

    งานบุคคลของ    ข้าราชการครู และ    บุคลากรทางการศึกษา

 

- การตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ

๑. ศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติระเบียบ

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล    ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง

    การศึกษา กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย

    หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการ    ดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง    ของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.     ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา

    วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจาก    ตำแหน่งของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.     ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ส่วนราชการ    รับทราบและดำเนินการ

๔. นำเสนอรายชื่ออนุกรรมการฯ

    ใน อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ต่อ ก.ค.ศ.

    เพื่อพิจารณา

๕. จัดทำประกาศเรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.

    ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ

๖. แจ้งประกาศให้ส่วนราชการทราบ

   

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒          การจัดและพัฒนาระบบการบริหาร

งานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

๓. การกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ     ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ

    ที่เกี่ยวข้อง

๒. ตั้งคณะทำงาน /อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ

    เฉพาะกิจฯ/อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ

๓. จัดทำแนวทางการกำกับ ติดตาม และ    ประเมินผล

๔. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำวิธีการ    ดำเนินการตามแนวทางฯ

๕. เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาให้

    ความเห็นชอบแนวทางและวิธีการกำกับ   ติดตาม และประเมินผล

๖. เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ/

    อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

    แนวทางและวิธีการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล

๖. เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ/

    อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เพื่อพิจารณา

๗. ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล    ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนด

๘. จัดทำรายงานเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ

    เฉพาะกิจฯ/อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ

    ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

๙. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อทราบ

 

ข้อมูลสนับสนุน

การดำเนินงาน

- พระราชบัญญัติการศึกษา   แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒    และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติ

   ระเบียบบริหารราชการ   กระทรวงศึกษาธิการ    พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

   ที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติ   ระเบียบข้าราชการครู   และบุคลากร

   ทางการศึกษา

   พ.ศ. ๒๕๔๗

- พระราชบัญญัติ   เงินเดือน เงินวิทยฐานะ    และเงินประจำตำแหน่ง

- พระราชบัญญัติ

   สภาครูและบุคลากร   ทางการศึกษา

   พ.ศ. ๒๕๔๖

- พระราชบัญญัติ   ระเบียบข้าราชการ

   พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

- พระราชบัญญัติ   บำเหน็จบำนาญ   ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓)    พ.ศ. ๒๕๕๑

- พระราชบัญญัติ   เงินเดือนและ

   เงินประจำตำแหน่ง    (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

 

 

 

 

- พระราชกฤษฎีกา

   การปรับอัตราเงินเดือน   ข้าราชการครูและ   บุคลากรทางการศึกษา    พ.ศ. ๒๕๔๙ และ

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

- กฎ ก.ค.ศ.

- ระเบียบ ก.ค.ศ.

- มาตรฐานกำหนด

   ตำแหน่ง

- หนังสือเวียน

- หลักเกณฑ์และวิธีการ

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

- ผลการตรวจสอบคำสั่ง

-  รายงานผลการกำกับ

   ติดตามและประเมินผล

   การบริหารงานบุคคล

   ของข้าราชการครูและ

   บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การจัดและพัฒนาระบบการบริหาร

งานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

๔. การรับรองคุณวุฒิ

และกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

  - การรับรองคุณวุฒิ

ในประเทศเพื่อประโยชน์

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. รับเรื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ
   การอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษา

   ในประเทศ

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ

   และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน   ประกอบการขอรับรองคุณวุฒิ

ข้อมูลสนับสนุน

การดำเนินงาน

๑. การรับรองคุณวุฒิ

    เพื่อประโยชน์ในการ

    บรรจุและแต่งตั้งเป็น

   ข้าราชการครูและ

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

 

 

๓. วิเคราะห์คำขอรับรองคุณวุฒิ

   ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

   ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓๑ ลงวันที่

   ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. จัดทำบันทึกเรื่องเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ   เฉพาะกิจฯ/อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ

   เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับรองคุณวุฒิ

   แทน ก.ค.ศ.

๕. จัดทำหนังสือแจ้งมติให้สำนักงาน   คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ   สถาบันการศึกษาที่ขอรับรองคุณวุฒิทราบ

๖. เผยแพร่คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว

   ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

   บุคลากรทางการศึกษา

   สำหรับคุณวุฒิ   ภายในประเทศ

   ตามหนังสือ

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

   ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓๑    ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม    ๒๕๖๐

๒.

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

การกำหนดอัตรา   เงินเดือนสำหรับ   คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง    ตามหนังสือ

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

   ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๑    ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม    ๒๕๕๖

          / ๔. ก.ค.ศ.…

          / ๔. ก.ค.ศ.…

   ข้อมูลผลการ   ดำเนินงาน

   คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓          

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

 - เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู/การจัดสรรเงินทุน

๑. ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ    พิจารณาและมีมติจัดสรรให้ข้าราชการครู   กู้ยืม

๒. แจ้งการจัดสรรวงเงิน/ระเบียบ หลักเกณฑ์    และวิธีการกู้ยืมให้ส่วนราชการ/เขตพื้นที่   การศึกษา และ ธ.ก.ส. เพื่อทราบ

   และนำไปปฏิบัติ ดำเนินการ/จัดประชุม   ซักซ้อมความเข้าใจกับส่วนราชการ/

   เขตพื้นที่การศึกษา และ ธ.ก.ส.

    (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์)

๓. ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติ

   คำขอกู้ยืมเงินของส่วนราชการ/

    เขตพื้นที่การศึกษา และ ธ.ก.ส.

ข้อมูลสนับสนุน

การดำเนินงาน

๑. พระราชบัญญัติ

   บริหารทุนหมุนเวียน     พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการ

   ให้กู้ยืม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ประกาศคณะกรรมกา     เรื่อง ตั้งอนุกรรมการ    บริหารเงินทุนหมุนเวีย

   ส่วนราชการ/เขตพื้นที่   การศึกษา

   ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

 

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

 

 

   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   เงื่อนไขการให้กู้ยืม

๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการ/

   เขตพื้นที่การศึกษา ทราบและแจ้ง

   ธ.ก.ส. จัดทำสัญญากู้ยืม

 

 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

๑. หนังสือ เรื่อง การจัด

   สรรเงินทุนหมุนเวียน   เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

   ข้าราชการครูให้   ข้าราชการครูกู้ยืม    ประจำปีงบประมาณ

   พ.ศ. ๒๕๖๑

   แจ้งส่วนราชการ/

   เขตพื้นที่การศึกษา

   จำนวน ๒ ครั้ง

    ครั้งที่ ๑ ที่ ศธ    ๐๒๐๖.๘/๑๐๔

   ลงวันที่ ๓๐ มกราคม    ๒๕๖๑

   ครั้งที่ ๒ ที่ ศธ     ๐๒๐๖.๘/๕๘๓ ลงวันที่    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒ สรุปผลการจัดสรรเงิน

   ให้กู้ยืม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การใช้งานวิจัย นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

๖. การดำเนินการพิจารณาคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบันทึก

ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (Logbook Teacher))

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

    ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้าราชการครูและ   บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

   มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

๒. กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบ   การบันทึกผลการปฏิบัติงาน

   ของข้าราชการครูและบุคลากร

   ทางการศึกษา สายงานการสอน    (Logbook Teacher)

๓. พัฒนาระบบการบันทึกผลการปฏิบัติงาน   ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    สายงานการสอน (Logbook Teacher)

๔. ทดสอบและปรับปรุงระบบในสถานศึกษา

ข้อมูลสนับสนุน

การดำเนินงาน

- ว ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่

   ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    การปรับปรุงมาตรฐาน   ตำแหน่งและมาตรฐาน

   วิทยฐานะของ   ข้าราชการครูและ   บุคลากรทางการศึกษ   สายงานการสอน

- ว ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่

    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐     หลักเกณฑ์และวิธีการ

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

 

 

๕. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ

๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ

   การใช้งานระบบและการถาม-ตอบ

   การใช้งานระบบ

๗. เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับระบบ

   ตำแหน่งฯ และ ก.ค.ศ.

๘. ประกาศแจ้งใช้งานระบบ Logbook    Teacher

๙. สร้างเว็บไซต์ Logbook-Teacher.

   otepc.go.th เพื่อให้บริการข้าราชการครู    และบุคลากรทางการศึกษา

๑๐. สร้าง Facebook กลุ่ม Logbook    Teacher สำหรับเป็นช่องทางในการ   สื่อสารความรู้ความเข้าใจและช่องทาง   สำหรับการตอบคำถามเกี่ยวกับ   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู    และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

   มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ            

    ลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา สายงาน

   การสอน และการใช้งานโปรแกรมบันทึก    ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

   บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน    (Logbook Teacher)

 

   ให้ข้าราชการครูและ   บุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะ   และเลื่อนวิทยฐานะ

- ว ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่

   ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    หลักเกณฑ์และวิธีการ   พัฒนาข้าราชการครู   และบุคลากร

   ทางการศึกษา

   สายงานการสอน

- ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๖๓๕-   ๐๖๓๙ ลงวันที่

   ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    เรื่อง การกำหนด   ชั่วโมงการปฏิบัติงาน   และการประเมิน

   ผลงานที่เกิดจาก

   การปฏิบัติหน้าที่

- คู่มือการประเมิน

   ให้ข้าราชการครู

   และบุคลากร

   ทางการศึกษา    ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ   และเลื่อนวิทยฐานะ

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir