ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 ในการนี้ได้ถอดบทเรียนองค์ความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ องค์ความรู้เรื่อง "เทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" และ "เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม"

อ่านรายละเอียด ....

"เทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ"

"เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม"

 

ข้อมูลโดย ...ภป.

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภป

การจัดการความรู้

1. แผ่นพับ

cmss bousure_V3_9-8-57.pdf

แผ่นพับการจัดการความรู้ การคิดเชิงวิเคราะห์.doc

2. การสร้างและแสวงหาความรู้

- กพ 7

  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน.pdf

  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ.pdf

  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน.pdf

  พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf

  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติฯ.pdf

- การคิดเชิงวิเคราะห์

  การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงวิเคราะห์.ppt

  การคิดเชิงวิเคราะห์ 1.docx

  การคิดเชิงวิเคราะห์ 2.doc

  การคิดเชิงวิเคราะห์ 3.pdf

  การคิดวิเคราะห์.docx

  การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด.pdf

  องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์.docx

3. ถอดบทเรียนองค์ความรู้

 29-9-57 แบบนำเสนอ KM DAY การคิดเชิงวิเคราะห์.docx

 29-9-57 แบบนำเสนอองค์ความรู้ KM DAY ของสำนักงาน ก.ค.ศ..docx

 10-9-57 แบบนำเสนอ KM DAY การคิดเชิงวิเคราะห์.docx

 10-9-57 แบบนำเสนอองค์ความรู้ KM DAY ของสำนักงาน ก.ค.ศ..docx

 25-9-57 รายงานผลการถอดบทเรียนองค์ความรู้.doc

4. แผนองค์ความรู้

 แผนองค์ความรู้ กพ.7.doc

 แผนองค์ความรู้การคิดเชิงวิเคราะห์.doc

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภป

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir