กฏบตรของตรวจสอบภายในป2017


         โดยที่เห็นสมควรให้มีการทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายในที่ใช้อยู่เดิมโดยได้มีการยกเลิกกฏบัติการตรวจสอบภายในฉบับลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจัดทำกฏบัติการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ขึ้นใหม่ เพื่อให้หน่วยงานรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ (๒) "กำหนดกฏบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ"

คลิ๊กที่นี้เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir