หนาปก การประกวดราคาอปกรณคอมพวเตอร05-01-2018

 

 

 

 

เอกสารประกอบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดราคา

- เอกสารประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir