สรุปประเด็น : สำหรับ 177 เขตพื้นที่การศึกษา และ สำนักงานการศึกษาพิเศษ ให้ดำเนินการการในขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 4 ด้วยกระบวนการเดิม และให้ดำเนินการผ่านระบบเพียงขั้นตอนที่ 5 คือการออกคำสั่ง โดยในขั้นตอนที่ 5 มี 2 กิจกรรม คือ

1. ให้ สพท.จัดส่งบัญชีรายชื่อ ที่ผ่านการพิจารณาจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. ต่อสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยการจัดส่งให้ Call center ระบบ CMSS

2. ให้สถานศึกษาที่มีครูไม่มีวิทยฐานะ(มีครูผู้ช่วย และครู ค.ศ. 1) ในสังกัด ทำการบันทึก เลขที่คำสั่งเลื่อนเงินเดือน วันที่คำสั่ง และชื่อผู้ลงนาม ผ่านระบบฯ

3. ให้สพท. ทำการบันทึกคำสั่งที่ต้องดำเนินการ (คำสั่งเลื่อน รองผู้อำนวยการ สพท. ,ศึกษานิเทศก์,ครูที่มีวิทยฐานะ ,บุคลากรตามมาตรา 38.ค(2) เลขที่คำสั่งเลื่อนเงินเดือน วันที่คำสั่ง และชื่อผู้ลงนาม ผ่านระบบฯ )

การประชุมเลื่อนเงินเดือน เม.ย 2555 (177 เขต) ตอนที่ 1/3

การประชุมเลื่อนเงินเดือน เม.ย 2555 (177 เขต) ตอนที่ 2/3

การประชุมเลื่อนเงินเดือน เม.ย 2555 (177 เขต) ตอนที่ 3/3

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir