แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 24-06-58 3479
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม 24-06-58 5585
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 16-06-58 4277
PMQA คืออะไร 27-01-58 3971
การจัดการความรู้ 27-01-58 2369
องค์ความรู้ที่ถอดบทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 20-09-56 3064
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 12-11-55 3444
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 12-11-55 2820
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ 12-11-55 3216
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 03-09-55 6351

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir