ประชุมสัมมนาแนวทางและรูปแบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

นายชาย  มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางและรูปแบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม นูโวซิตี กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำกับ ติดตามและตรวจสอบฯ จำนวน 6 คณะ และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

22 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่        ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir