การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

1 thumb

    ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมจรูญ  มิลินทร์ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. ชั้น ๗ กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand ๔.๐ และรองรับการปฏิรูปการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส่วนภูมิภาค ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้สมบูรณ์ต่อไป

2

3 3

4

5

6

 7

8

9

10

11

12

            13                                                                                                                                                                                                               14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir