การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....

1

       นางปราณี ศิวารมณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชัน จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวม 52 คน

2

3

4

5

6

7.1

8

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

 

 

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir