การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1

นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการสำรวจความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการหลัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อคัดเลือกกระบวนการหลักที่จะมาปรับปรุง 3 กระบวนการ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลักของหน่วยงาน

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

 

 14

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

 

ภาพ/ข่าว นปภา  โพธิ์พ่วง

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir