การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ

1

       นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ  การบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามระบบบริหารราชการแนวใหม่ และยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานตามแนวทางที่ กพร.สป. กำหนด

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

IMG 5756

 

12

 

IMG 5768

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

 

ภาพ / ข่าว นปภา  โพธิ์พ่วง

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir