ถอดบทเรียนองค์ความรู้
เรื่อง การดำเนินงานตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอ
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง  
ที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม


การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน “พ.ค.ศ.” เป็นการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานสอนคนพิการ ซึ่งลักษณะงานมีความยุ่งยาก ไม่น่าอภิรมย์ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท อดทน เสียสละ ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษควบกับเงินเดือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ปัจจุบันการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงิน “พ.ค.ศ.” เป็นไปตามระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ  เวลาทำการสอน การปฏิบัติหน้าที่ จำนวนนักเรียนที่รับผิดชอบ ฯลฯ ครบถ้วนตามที่กำหนด จะได้รับอนุมัติให้ได้รับเงิน “พ.ค.ศ.” เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

 

การขอรับเงิน “พ.ค.ศ.” จำแนกได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑)    การขอให้ได้รับเงิน "พ.ค.ศ." เป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอรับเงิน “พ.ค.ศ.” ในครั้งแรกหรือขอรับเงิน “พ.ค.ศ.” ภายหลังการย้าย โอน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ๔ ขั้นตอน โดยคำขอรับเงิน “พ.ค.ศ.” สำหรับครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาหลายรายการ และมีความแตกต่างกัน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน ต้องขอข้อมูลหรือให้ส่วนราชการต้นสังกัดชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้นำเสนอเลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วแต่กรณี

๒)    การให้ได้รับเงิน "พ.ค.ศ." ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม เป็นการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงิน “พ.ค.ศ.” อยู่แล้ว และยังคงปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ หรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมในสถานศึกษาเดิม ได้รับเงิน “พ.ค.ศ.” ต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป มีขั้นตอนการดำเนินการ ๔ ขั้นตอน โดยไม่ต้องพิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ เนื่องจากได้ใช้ประกอบการขอรับเงิน “พ.ค.ศ.” ในครั้งแรกไปแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ขอรับเงิน “พ.ค.ศ.” มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯให้แจ้งรับทราบไปยังส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ได้รับเงิน “พ.ค.ศ.” ต่อไป แต่หากไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป

ทั้งนี้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้ได้รับเงิน “ พ.ค.ศ.” ในแต่ละกรณีตามแผนภูมิ (คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลดแผนภูมิและบทความ)

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir