จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู็

ซึ่งองค์ความรู้ที่คัดเลือกมาดำเนินการจำนวน ๒ องค์ความรู้ คือ

๑.เทคนิคการวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

๒.เทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์คำขอให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir