22

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. .... วันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดระเบียบของ ก.ค.ศ. ในการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง รวม ๓๓ คน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและ...

หมวด: คลังความรู้_ภท

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir