เนื้อหา

การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560)

 

1

 

                   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 22/2560) การใช้งานโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) และได้รับเกียรติจาก นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมบรรยายเรื่อง การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้ประเมิน) ครู ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน กศน. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 403 คน

 

2-20180504

 

3-20180504

 

4-20180504

 

5-20180504

 

6-20180504

 

7-20180504

 

8-20180504

 

9-20180504

 

10-20180504

 

11-20180504

 

12-20180504

 

13-20180504

 

14-20180504

 

15-20180504

 

16-20180504

 

17-20180504

 

18-20180504

 

19-20180504

 

20-20180504

 

21-20180504

 

22-20180504

 

23-20180504

 

24-20180504

 

25-20180504

 

26-20180504

 

27-20180504

 

28-20180504

 

29-20180504

 

30-20180504

 

31-20180504

 

32-20180504

 

33-20180504

 

34-20180504

 

35-20180504

 

36-20180504

 

37-20180504

 

38-20180504

 

39-20180504

 

40-20180504

 

41-20180504

 

42-20180504

 

43-20180504

 

44-20180504

 

45-20180504

 

46-20180504

 

47-20180504

 

48-20180504

 

49-20180504

 

50-20180504

 

51-20180504

 

52-20180504

 

53-20180504

 

54-20180504

 

55-20180504

 

56-20180504

 

57-20180504

 

58-20180504

 

59-20180504

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์  เอมพร น้อยจินดา ภาพ

เอมพร น้อยจินดา ข่าว

 

 

 

 


Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir