ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดแนวทางการแก้ไขกรณีไม่สามารถจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงกรอบอัตรากำลังใหม่ ในตำแหน่งเดิม ระดับเดิม และบุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ตามแนวดำเนินการบริหารกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดตามเอกสาร

เอกสาร: แนวทางการแก้ไขกรณีไม่สามารถจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงกรอบอัตรากำลังใหม่

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir