หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/12  ลงวันที่ 8 มกราคม 2552  เรื่อง  การกำหนดคุณสมบัติอื่น  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.  อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir