คู่มือดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. คู่มือดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.

คู่มือดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.

1. คำนำ/สารบัญ
2. เนื้อหา
- การเตรียมการเลือกตั้ง
- คุณสมบัติผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
- การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
3. ภาคผนวก
- รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2552

- แบบใบสมัคร ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง
 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir