12-8-2557 18-39-4512-8-2557 16-40-09

- ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานสถานะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่  30 ก.ย. 57

  

12-8-2557 16-39-45

- สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

12-8-2557 16-39-27

- โครงสร้างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 

12-8-2557 16-39-03

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / อนุกรรมการ

 

12-8-2557 16-38-39

- วัตถุประสงค์จัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์

 

12-8-2557 16-38-10

- แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2558 – 2560
- แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2557

   

12-8-2557 16-35-20

- นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

12-8-2557 16-34-32

- ผังแสดงความเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลสู่สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

12-8-2557 16-33-29

 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2548

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

12-8-2557 16-32-30

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา)
กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 6
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2280 7970 – 4 โทรสาร 0 2280 2844
Website : www.otepc.go.th
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมวด: Uncategorised

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir