ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา พนักงานเงินทุนหมุนเวียน สำนักงาน ก.ค.ศ.

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ข้าราชการ

รายการ จำนวนคน
1.ประเภทบริหาร  
ระดับสูง 1
ระดับต้น 1
2.ประเภทวิชาการ  
ระดับเชี่ยวชาญ 1
ระดับชำนาญการพิเศษ 53
ระดับชำนาญการ 68
ระดับปฏิบัติการ 66
3.ประเภททั่วไป  
ระดับอาวุโส 7
ระดับชำนาญงาน 46
ระดับปฏิบัติงาน 10
รวม 253

 

ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน พนักงานจ้างเหมา 

ประเภทบุคลากร จำนวนคน
ลูกจ้างประจำ 24
พนักงานเงินทุนหมุนเวียน 15
พนักงานจ้างเหมา 42
รวม 81
หมวด: Uncategorised

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir