สรุปยอด ณ 1 ม.ค. 57
ธนาคารเลขที่บัญชี จำนวนเงินยอดรวม
เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 059-6-01303-5 134,000.00
ออมสิน (เผื่อเรียก) 200-2-941661-5 21.42
ออมสิน (กระแสรายวัน) 00000007555556 21,500.00
ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) 100-0-248667-8 7,088.42
ธอส. (กระแสรายวัน) 101-0-07223-5 120,664.85
283,274.69 123,342,144.43
ข้อมูล ณ 1 ม.ค. 2557

 

 

บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการรับจ่ายเงิน
ประจำงวด (ตุลาคม - ธันวาคม) พ.ศ. 2556
เงินคงเหลือยกมา
- เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย 75,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) 5,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีเผื่อเรียก) 21.34
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 7,088.42
- เงินฝากธนาคาร ธอส. 120,389.39 123,266,368.89
บวก รายรับ
เงินฝากกระทรวงการคลัง (ผ่านคลัง สล.) -
เงินรับบริจาค 75,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 275.54 75,775.54
รวมเงินทั้งสิ้น 123,342,144.43
เงินคงเหลือยกไป
- เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย 134,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) 21,500.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีออมทรัพย์) 21.42
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 7,088.42
- เงินฝากธนาคาร ธอส. 120,644.85 123,342,144.43

 

 

บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย
ประจำงวด (ตุลาคม - ธันวาคม) พ.ศ. 2556
หน่วย : บาท
รายได้
เงินรับบริจาค 75,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 275.54
รวมรายได้ 75,775.54
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย 75,775.54

 

 

บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 
ทรัพย์สิน
เงินสด -
เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 134,000.00
เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีกระแสรายวัน) 21,500.00
เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีเผื่อเรียก) 21.42
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 7,088.42
เงินฝากธนาคาร ธอส. 120,644.85
รวมทรัพย์สิน 123,342,144.43

 

 

หนี้สินและส่วนของกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เงินรับบริจาคกองทุนพัฒนาครูฯ 123,266,368.89
รายได้สูงกว่ารายจ่าย 75,775.54
รวมหนี้สินและส่วนของกองทุนพัฒนาครูฯ 123,342,144.43

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir