logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

youtube  feed

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เอกสารดาวน์โหลด

 banner00

อ่านเพิ่มเติม: จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เอกสารดาวน์โหลด

  • ฮิต: 1752

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

 

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

banner00

 

คณะกรรมบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้อนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ยังคง
รับราชการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
รายละไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระคืน
ภายใน 8 ปี (96 งวด)
โดยผู้ยื่นคำขอกู้ต้องเป็นผู้ที่มีหนี้สินอยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้ เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้
ตามกฎหมายกับธนาคาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงิน อยู่ก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หนี้บัตรเครดิต
หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด
หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อ สินเชื่อเกี่ยวกับรถ หนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด ฯลฯ
ไม่สามารถกู้ยืมได้) และเป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ รวมทั้งมีคุณสมบัติ ดังนี้

 
  1) ดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
  2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี 
  3) มีเงินได้คงเหลือสุทธิ หลังหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้ 
  4) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี          
  5) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน 
  6) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
  7) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์
   

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดทราบแล้ว หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านโดยด่วน

 
ข้อควรรู้ก่อนกู้ยืม  หนี้ที่ไม่อนุมัติ  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
 ข้อควรรู้  หนี้ที่อนุมัติ  qr เอกสารดาวน์โหลด
                                     pro                                  
address

 

  • ฮิต: 329

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดงบเงินทุนหมุนเวียน 500 ล้านบาท ให้ครูกู้ยืม

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้อนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) ได้กู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR -1 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.750 ต่อปี) ให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน รวม 96 งวด (8 ปี) โดยข้าราชการครู (ผู้สอน) ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ จะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้โดยเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมาย และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 3) มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน 4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี 5) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน (ยกเว้นผู้ที่เคยกู้ยืม 10,000 บาท หรือกู้ยืม 20,000 บาทมาก่อน หากผ่อนชำระหมดแล้วสามารถกู้ได้) 6) ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 7) ไม่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์)


ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้กู้ยืมไปแล้ว ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้รีบไปติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

  • ฮิต: 4864

การสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอ1.2

อ่านเพิ่มเติม: การสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • ฮิต: 6680

ก.ค.ศ. จัดงบเงินทุนหมุนเวียน 260 ล้านบาท ให้ครูกู้ยืม

สวัสดีค่ะเพื่อนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พบกันอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งของสำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งนอกจากงานด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ เรื่องการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนวิทยฐานะ วินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์แล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังได้ดำเนินการในเรื่องการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่เพื่อนครู คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีเงินทุนกว่า 1,200 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินที่จำเป็นเร่งด่วนของข้าราชการครู โดยการให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งที่ผ่านมามีข้าราชการครูได้รับการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินไปแล้วกว่า 52,000 ราย


และขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้อนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2) จำนวน 260 ล้านบาท เพื่อให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) ได้กู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR -1 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.875 ต่อปี) ให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน รวม 96 งวด (8 ปี) โดยข้าราชการครู (ผู้สอน) ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ จะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้โดยเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมายและต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี3) มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี5) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน (ยกเว้นผู้ที่เคยกู้ยืม 10,000 บาท หรือกู้ยืม 20,000 บาทมาก่อนหากผ่อนชำระหมดแล้วสามารถกู้ได้) 6) ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย7) ไม่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์)


ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้กู้ยืมไปแล้ว ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านได้มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้รีบไปติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่

 

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

เอกสารการขอกู้ยืม

 

คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู


หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้)


หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้ค้ำประกัน)


คำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 

  • ฮิต: 4920

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300

0-2280-2835