logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

youtube  feed

การรายงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

071161 การรายงานบรหารงานบคคลของขาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณนภาพร เบอร์ 02-280-2826, 02-280-2823

  • ฮิต: 56

ประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

         ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประจำปี
การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยกรอกข้อมูลตามแบบ
ผ่าน URL 
http://rpm57.otepc.go.th และส่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีนั้น

         บัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว จึงขอความกรุณาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ดำเนินการกรอกข้อมูล URL http://rpm57.otepc.go.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ม.ค. 59

         ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใดที่ได้กรอกข้อมูลผ่าน URL ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแบบกรอกข้อมูลในบางส่วน จึงขอให้ได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ว่าได้ดำเนินการครบถ้วน
แล้วหรือไม่ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

  • ฮิต: 2506

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกคำสั่งฯ

20150113

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกคำสั่งการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดการ(คลิกเพื่อดูกำหนดการ) จึงขอความร่วมมือท่านโปรดมอบหมายให้

ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน เข้าร่วมปฏิบัติการฯ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. รับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหาร ส่วนค่าพาหนะเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายต้นสังกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมปฏิบัติการฯ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการจากสำนักงาน ก.ค.ศ.

ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำ Notebook และปลั๊กพ่วง มาประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ (ดาวน์โหลดแบบตอบรับ)  ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 13 มกราคม 2558

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฯฉบับเต็ม

ดาวน์โหลดรายชื่อเขตที่เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก.ค.ศ. สิบเอกวีรพงษ์ ศานตินนท์ โทร. 08 4020 6645

 

  • ฮิต: 2030

การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ฮิต: 2743

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ตามรายละเอียดในลิงค์ด้านล่างนี้

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ฯ และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

  • ฮิต: 1914
  • 1
  • 2

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300

0-2280-2835