Accessibility Tools

logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ภก.)
  • ประชาสัมพันธ์ ภก.
  • การพิจารณาข้อหารือ (กรณีผู้เคยได้รับการสรรหาเพิ่มเติมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบจำนวน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 7 (ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตร

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300