20150113

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกคำสั่งการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดการ(คลิกเพื่อดูกำหนดการ) จึงขอความร่วมมือท่านโปรดมอบหมายให้

ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน เข้าร่วมปฏิบัติการฯ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. รับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหาร ส่วนค่าพาหนะเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายต้นสังกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมปฏิบัติการฯ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการจากสำนักงาน ก.ค.ศ.

ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำ Notebook และปลั๊กพ่วง มาประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ (ดาวน์โหลดแบบตอบรับ)  ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 13 มกราคม 2558

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฯฉบับเต็ม

ดาวน์โหลดรายชื่อเขตที่เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก.ค.ศ. สิบเอกวีรพงษ์ ศานตินนท์ โทร. 08 4020 6645

 

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir