กคศ-อนมตใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามและเลอนเปนวทยาฐานะเชยวชาญ-31012018

 

      นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่

ครูเชี่ยวชาญ                     จำนวน ๔ ราย

และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย

 

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir