การรบฟงความคดเหนรางพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและบคลากรทางการศกษา Page 03-For-Web1

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ...

 

   ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห้นว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติฯ อาจมีผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ ฯ

- ตอบแบบสอบถาม

 

ข้อมูลโดย ภก.

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir