การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ

1

 นายยศพล เวณุโกเศศ ประธานเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มาพิจารณากำหนดตัวชี้วัดในการประเมินแต่ละด้านให้มีระดับที่เหมาะสมในแต่ละวิทยฐานะ เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ มีความสมบูรณ์ ชัดเจน เหมาะสมกับบริบทและภารระงานของแต่ละตำแหน่งในทุกส่วนราชการ สามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

2

 

3

4

5

 

6

 

8

 

7

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

25

 

26

 

27

 

206

 

 

ภาพ/ข่าว นปภา  โพธิ์พ่วง

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir