สรุปยอด ณ 30 ก.ย. 56
ธนาคารเลขที่บัญชี จำนวนเงิน
เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 059-6-01303-5 75,000.00
ออมสิน (เผื่อเรียก) 200-2-941661-5 21.34
ออมสิน (กระแสรายวัน) 00000007555556 5,000.00
ธ.ก.ส. (เผื่อเรียก) 100-0-248667-8 7,088.42
ธอส. (กระแสรายวัน) 101-0-07223-5 120,389.39
207,499.15 123,266,368.89
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2556

 

 

บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการรับจ่ายเงิน
ประจำงวด (กรกฎาคม - กันยายน) พ.ศ. 2556
เงินคงเหลือยกมา
- เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,053,869.74
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย 55,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) 5,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีออมทรัพย์) 21.34
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 7,061.35
- เงินฝากธนาคาร ธอส. 12,038,939.00 135,159,891.43
บวก รายรับ
เงินฝากกระทรวงการคลัง (ผ่านคลัง สล.) -
เงินรับบริจาค 20,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 27.07 20,027.07
รวมเงินทั้งสิ้น 135,179,918.50
เงินคงเหลือยกไป
- เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย 75,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) 5,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีออมทรัพย์) 21.34
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 7,088.42
- เงินฝากธนาคาร ธอส. 120,389.39 123,266,368.89

 

 

บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย
ประจำงวด (กรกฎาคม - กันยายน) พ.ศ. 2556
หน่วย : บาท
รายได้
เงินรับบริจาค 20,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 27.07
รวมรายได้ 20,027.07
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย 20,027.07

 

 

บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
ทรัพย์สิน
เงินสด -
เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 75,000.00
เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีกระแสรายวัน) 5,000.00
เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีเผื่อเรียก) 21.34
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 7,088.42
เงินฝากธนาคาร ธอส. 120,389.39
รวมทรัพย์สิน 123,266,368.89

 

 

หนี้สินและส่วนของกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เงินรับบริจาคกองทุนพัฒนาครูฯ 123,246,341.82
รายได้สูงกว่ารายจ่าย 20,027.07
รวมหนี้สินและส่วนของกองทุนพัฒนาครูฯ 123,266,368.89

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir