Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ภาพกิจกรรม
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ หรือเชี่ยวชาญระดับสูงฯ และ การสร้างเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตามการดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300