Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ภาพกิจกรรม
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข กรณีที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300