Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • หนังสือเวียน ก.ค.ศ.
  • ว7/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์