Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ฮิต: 4373

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 197 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนัน

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 5 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเทียบให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มีวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการทางวินัย

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 2 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9. หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 เรื่อง วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

10. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณี หรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด

11. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 9 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2509 เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

12. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0713/ว 14 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2533 เรื่อง การให้ถ้อยคำในการสอบสวน

13. หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี

14. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0401/ว 50 ลงวันที่ 12 เมษายน 2511 เรื่อง การลงโทษข้าราชการที่กระทําผิดวินัยกรณีทุจริตในการสอบ

15. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และ การสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

16. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 31 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

17. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/39 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการทางวินัย

  • ฮิต: 3136

ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

2. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

3. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

4. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตราการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค้ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

  • ฮิต: 7943

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300